Zimorodki zamiast ryb czasami nie lubią jeść ważek ani raka • Veronika Samotskaya • Wiadomości naukowe o "Elementach" • Ornitologia

Zimorodek zamiast ryb czasem nie ma nic przeciwko jedzeniu ważek czy raka

Ryc. 1. Common Kingfisher (Alcedo atthis) z przyłapaną żabą. Zdjęcia z youtube.com

Common Kingfisher (Alcedo atthis) jest wysoce wyspecjalizowanym ptakiem rybackim. Jednak te ptaki były już widziane w ataku na dorosłe owady wodne i ich larwy. Jednak większość wcześniejszych badań ograniczała się do monitorowania osób żyjących w jednym lub dwóch strumieniach. Z tego powodu nie było jasne, czy ekstrakcja pochodzenia innego niż ryb była przypadkowa, charakterystyczna tylko dla tych osób, czy też dzieje się tak wszędzie. Zoolodzy z Czech przeprowadzili najobszerniejsze badania nad dietą zimorodka, która zajęła im 14 lat. Poza rybami udało im się znaleźć szczątki nie tylko wodnych owadów, ale także koników polnych, motyli, trytonów, a nawet jaszczura lądowego wielkości półkrzywego gniazda w kępach lęgowych (resztki pokarmu po zjedzeniu). To prawda, że ​​takie przypadki są bardzo rzadkie, a naukowcy są przekonani, że zimorodki przez pomyłkę chwytają nie-rybę.

W zależności od roli ryb w ich żerowaniu, ptaków jedzących ryby lub ptaków ichtiofagów podzielono na trzy główne grupy. Pierwsza grupa obejmuje ptaki, w których skład pokarmu zmienia się w zależności od siedliska i pory roku. Mają zasoby ryb, które są istotną częścią diety, a następnie całkowicie z niej znikają.Godne uwagi przykłady to czapla siwa (Ardea cinerea) i czapla zwyczajna (Nycticorax nycticorax). Dla ptasich ptaków z grupy drugiej, na przykład dla bociana czarnego (Ciconia nigra) i chomgi (Podiceps cristatus), głównym źródłem pożywienia są ryby, ale żywność innego pochodzenia również jest stale obecna w niewielkiej ilości (zwykle mniej niż 10% diety). Trzecia grupa to obowiązkowe ichtiofagi. Są to gatunki żywiące się wyłącznie rybami, takie jak Wielki Kormoran (Phalacrocorax carbo) i zimorodka (Alcedo atthis).

Ryc. 2 Pospolity zimorodek łapie ryba pod wodą. Zdjęcia z divephotoguide.com

Jednak, jak pokazują czescy naukowcy, nawet obowiązkowe ichtiofagi czasami otrzymują pokarm niepochodzący z ryb. Naukowcy przeanalizowali sposób żywienia zimorodków z 15 stanowisk lęgowych wzdłuż sześciu strumieni, rzek i zbiorników w środkowych Czechach (Republika Czeska). Okazało się, że na dużą skalę (pod względem terytorium i liczby osób) i złożoną (pod względem analizy dietetycznej) opublikowano kiedykolwiek opracowanie dotyczące żywienia zimorodka.

Badania przeprowadzono na zbiorniku Slapy, rzece Blanice i sześciu strumieniach pstrągów w dorzeczu Wełtawy.Wszystkie strumienie pstrąga z wyjątkiem jednego są określane jako mezotroficzne (o umiarkowanej zawartości składników odżywczych dla organizmów wodnych), rzeka Blanica i jeden ze strumieni jako eutropijne zbiorniki wodne (o wysokiej zawartości pierwiastków biogennych), a zbiornik Slapy jako przejściowy między ev i mezotropem. Gniazda Kingfisher były zlokalizowane na wysokości od 272 do 430 m nad poziomem morza.

Rodzaj i wielkość zdobyczy określono przez odlewanie (otrynne pozostałości żywności), które były zbierane w norach zimorodkowych przez 14 lat (od 1999 do 2013 r.). Próbka zawierała peletki dziewięciu gniazd ze zbiornika Slapy, dziewięć gniazd z Blanica i 12 gniazd z potoków pstrągów (ryc. 3). Żaden z gniazd nie był dwukrotnie zajęty przez tę samą parę zimorodków.

Ryc. 3 Schemat terytorium, na którym przeprowadzono badanie. (a) – zbiornik Slapy, (b) – Rzeka Blanica i strumienie pstrągów wpływające do rzeki Sazavu. Szare koła wyznaczone miejsca lęgowe zimorodków, z których zbierano peletki. Nawiasy wskazują lata, w których materiał został zebrany. Rysunek z omawianego artykułu w Badanie ptaków

Zebrany materiał był pobierany z każdego gniazda przez tydzień i moczony w roztworze z detergentem, następnie przemywany przez drobne sito i suszony w temperaturze pokojowej.Następnie, pod lornetką, naukowcy wybrali stałe pozostałości (kości, chitynowe powłoki ciała) ofiar zimorodka do dalszych badań.

Aby zidentyfikować rodzaj i rozmiar ryb w kratach, naukowcy opracowali zbiór kości diagnostycznych każdego gatunku, które potencjalnie mogłyby stać się ofiarą zimorodka. Aby to zrobić, ryby zostały zmierzone, gotowane i odciąć kości potrzebne do postawienia diagnozy. Technika jest szczegółowo opisana w omawianym artykule. Zbiór diagnostyczny to 31 304 kości. Bezkręgowce zostały zdeterminowane przez osłony głowy, żuchwy, dolną wargę, dolną wargę i nogi, z wykorzystaniem wyznacznika larw owadów wodnych (R. Rozkošný, 1980. Klucz larw owadów wodnych). Do określenia skorupiaków i wyższych kręgowców zastosowano materiał diagnostyczny z osobistej kolekcji autorów (ryc. 4). Naukowcy przyciągają ekspertów z innych organizacji naukowych, aby potwierdzić poprawność definicji gatunków.

Ryc. 4 Przykłady resztek żywności niepochodzących od ryb, znalezionych w dzbanach zimorodka: (a) – Dolna szczęka Tritona (Triturus sp.) (b) – dolna szczęka jaszczurki (Lacerta sp.) (c) – pazur i fragment ropnego raka pancerza (Orconectes limosus), (d) – głowa larwy płetwonogich (duże żuwaczki są widoczne, widok z dołu), (e) – dolna warga dziadka larw zwyczajna (Gomphus vulgatissimus, masywny dolny wargowy palpi widoczny, widok z góry), (f) – pływanie grzebienia trzeciej nogi (Corixa sp.). Zdjęcia z artykułu w dyskusji Badanie ptaków

W rezultacie zidentyfikowano 16 933 ofiar zimorodków. Spośród nich jedynie 12 (czyli 0,07%) nie należało do ryb. Głównie pokarm nie-rybny był obsługiwany przez duże wodne larwy owadów: ważki z rodziny Roomysl (Aeshnidae) i Dedki (Gomphidae), a także pływaków (Dytiscidae). Głównym źródłem pożywienia zimorodków (99,93%) były ryby z 27 gatunków z 6 rodzin (Cyprinidae, Balitoridae, Esocidae, Salmonidae, Cottidae i Percidae). Długość ciała ryb złowionych przez zimorodki wynosiła od 16 mm (kleń, Squalius cephalus) do 134 mm (ponure, Alburnus alburnus), średnio – 66 mm. Większość ryb (75%) miała długość ciała w zakresie 50-90 mm (ryc. 5). W omawianym artykule podano listę wszystkich zidentyfikowanych gatunków występujących w zamkach hodowlanych. Ponadto podany jest procentowy udział udziału różnych gatunków ryb w diecie zimorodków żyjących w różnych regionach.

Ryc. 5 Rozkład częstotliwości długości ciała (L.T) wszystkie rodzaje ryb stwierdzone w ramach omawianej pracy w zakresie żywienia zimorodków przez okres od 1999 do 2013 r.Szacunkowa wielkość każdego non-ryby ofiary pochodzenie Nieznanego symbolem: & – paski rak, $ – fruczak gołąbek, # – Skate brachypterous, § – larwa Dedkova zwykłe, * – Rocker Anax sp., ¶ – larwa z frędzlami boku, † – tryton Triturus sp., ‡ – jaszczurka Lacerta sp. Czarna strzałka wskazuje średnią długość ciała złowionych ryb (niezależnie od gatunku), biała strzałka – średnia długość ciała złowionego łupu niepochodzącego z ryb (bez względu na gatunek). Rysunek z omawianego artykułu w Badanie ptaków

W poprzednich badaniach, zimorodek dieta zaskakująco słabo opisany w diecie wynosiła maksymalnie 11 gatunków ryb i resztki definicji często nie osiąga poziomu gatunku. Autorzy przedmiotowego artykułu liczyli od 18 do 25 gatunków ryb w diecie zimorodków żyjących w zbiornikach różnego typu (zbiornik, rzeka, strumienie). Spośród 27 zarejestrowanych gatunków tylko zwykła rybka (Gobio gobio) znaleziono we wszystkich odlewach, chociaż szczątki płoć (Rutilus rutilus) i dace (Leuciscus leuciscus) znaleziono we wszystkich oprócz jednego. Racja czeskich zimorodków obejmowała przedstawicieli wszystkich warstw zbiorników wodnych: bliskiej powierzchni (kleń, ukleja, jeleń) żyjących w słupie wody (żerdź rzeczna Perca fluviatilis, płocie, Amur chebak Pseudorasbora parva i pstrąg rzeczny Salmo trutta fario) i bentoniczny (kieł, zwykły czołg Cottus gobio i brzęczenie wąsów Barbatula barbatula). Ciekawe, że według wcześniejszych badań w niektórych regionach Europy zimorodki unikają polowań na ryby denne, nawet jeśli jest ich wiele w ciele wodnym.

Wielkość potencjalnych ofiar zimorodka we wcześniejszych badaniach oszacowano również skromniej, zwłaszcza w przypadku maksymalnych rozmiarów. Jednakże, podobnie jak w przypadku innych ptaków połykających w całości ofiarę, wielkość ciała myśliwego nakłada ograniczenia na wielkość zdobyczy.

Wyniki badań potwierdzają niemal całkowitą skuteczność ichtiofagi u zimorodków. Pozostałości ofiar pochodzenia innego niż ryby stwierdzono w 5 z 30 analizowanych peletek, ich udział stanowi jedynie 0,09-2,27% całkowitej diety. Naukowcy są przekonani, że chwytanie larw ważek i wodnych chrząszczy, raków i traszek jest bardziej prawdopodobne w wyniku błędnej oceny zdobyczy (kształt ciała i ruch tych zwierząt wygląda jak ryba) niż celowany wybór obiektu nie będącego rybą.

Zimorodki i wcześniej zauważyły ​​nurkowanie dla kawałków roślinności, takich jak liście wierzby, dryfujące.Jednak, w drodze wyjątku, niektóre osobniki zimorodka mogą tymczasowo przełączyć się na zdobycz nie-ryb. Na przykład opisano przypadki, w których zimorodek specjalnie polował na kijanki czosnku pospolitego Pelobates fuscus (J.-P. Vacher & X. Rufray, 2005. Predation of Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) przez Zimorodka Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)). Podobny przypadek odnotowano w przypadku wodniaków stawowych (Gerris lacustris) (M. Čech & P. ​​Čech, 2011. Dieta zimorodka pospolitego (Alcedo atthis) w odniesieniu do typu siedliska: podsumowanie wyników z Republiki Czeskiej).

Pozostaje niewyjaśniony w diecie wspólnego zimorodka owadów lądowych (konik polny i ćma jastrząb). Czy zostali złapani na lądzie, czy też byli w wodzie? W każdym razie, autorzy od czasu do czasu zauważyli zimorodki, które polowały na łące w pobliżu zbiornika Slapy.

Płazy, jaszczurki, węże, a nawet małe ptaki i ssaki są częstymi składnikami diety wielu gatunków zimorodków. Jednak unikalne odkrycie żuchwy 90-milimetrowej jaszczurki w dzbanku hodowlanym jest pierwszym odnotowanym przypadkiem włączenia wyższego kręgowca do diety wspólnego zimorodka.

Dane dotyczące istotniejszego udziału składnika nie będącego rybą w diecie wspólnego zimorodka opublikowano tylko raz w Hiszpanii w 1982 r. (I. B. Iribarren i L. D. Nevado, 1982 r.).Contribution a l'étude du régime alimentaire du Martin-Pêcheur (Alcedo atthis L. 1758)). Następnie, badania 96 żołądków ptaków zebrane w 43 miejscach gniazdowania wykazały następujący skład składnika pokarmu zimorodowatego dla ryb zimujących: 3,22% bezogoniastych płazów (procent wagi, żaby z rodzaju Rana), 10,4% raków białej rzeki (Austripotamobius pallipes) i 8,49% owadów (głównie ważek i chrząszczy).

Wiadomo było również, że badacze z Belgii znaleźli szczątki krótkowłosych chrząszczy z podrodziny w 12 gniazdach zimorodków żyjących na rzece Les. Staphylinidae i słodkowodne mięczaki z rodzin Hydrobiidae, Planorbidae, Sphaeriidae, Lymnaeidae i Bithyniidae (C. Hallet, 1977 r.). Wkład do l'étude du régime alimentaire du Martin-Pêcheur (Alcedo atthis) dans la vallée de la Lesse). Krótkoskrzydłe chrząszcze miały jednak większe szanse na zagnieżdżanie symbiot, karmiąc larwy Diptera zagadkami gniazdowania, niż prawdziwymi ofiarami zimorodków. Pozostałości skorup mięczaków pochodziły z żołądków bentosowych ryb zjadanych przez ptaki. Prawdziwym celem dla zimorodków może być z wyjątkiem krasnoludków (Notonectidae) i pluskiew. Autorzy artykułu omawiają odkrycie pozostałości wioślarza Corixa sp. w grobie jednego z zimorodków, którzy polowali w Blaniczu (ryc. 4, f). Obecność chrząszczy wodnych i dużych larw ważek w diecie wspólnego zimorodka była wcześniej opisywana w literaturze (J.S. Cramp 1990. Ptaki Zachodniego Palearktycznego, tom 4: Rybitwy na dzięcioły).

Innym składnikiem niefingerskiej diety zimorodka są raki. W omawianym badaniu wykryto tylko jeden pasiasty rak (Orconectes limosus) w paszy gniazdowej ze zbiornika Slapy (ryc. 4, c). W tym samym rezerwuarze obecność tego inwazyjnego typu nowotworu odnotowano w diecie innego obowiązkowego ichtiofagu, wielkiego kormorana (0,16% diety, patrz: M. Čech, 2012. Dieta wielkiego kormorana (Phalacrocorax carbo) w dorzeczu Wełtawy: podsumowanie wyników).

Muszę powiedzieć, że zanim tego rodzaju praca zwykle oznaczała zabijanie zwierząt i analizowanie zawartości ich żołądków. Obecnie w cywilizowanych krajach ta metoda jest zabroniona, a badania prowadzone są w bardziej humanitarny sposób, na przykład, zbierają i analizują pozostałości ptaków żywiących się pokarmem (jako autorzy omawianej pracy) lub instalują kamery wideo na gniazdach, w celu określenia ofiary, którą rodzice przynoszą pisklętom.

Badanie karmienia ptaków jest bardzo szerokim obszarem ornitologii. Wyniki takich badań są ważne nie tylko dla zrozumienia preferencji smakowych poszczególnych ptaków. Im więcej naukowców ma do dyspozycji takie dane, tym dokładniejsze wnioski można wyciągnąć na temat zmienności diety ptaków w obrębie jednego gatunku w zależności od terytorium, a jeszcze ważniejsze, zmiany diety ptaków w czasie,co często jest spowodowane wpływem człowieka na środowisko.

Źródło: Martin Čech, Pavel Čech. Fish King eater: The Common Zimfisher Alcedo atthis // British Trust for Ornithology, Bird Study. 2015. V. 62: 4. P. 456-465.

Veronika Samotskaya


Like this post? Please share to your friends:

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: